Kommentarer i korthet

17. Nov, 2017

Ett nytt Sverige

Det gamla Sverige försvinner snabbt bort och allt blir MultiKulti. På lång sikt kanske det är bra för landet, men det känns som om någon sålt landet till nya ockupanter, där vi är förloraren.
I senaste valet gömde socialismen invandringsfrågan bakom begreppet "den heliga asylfrågan" och öppnade därmed för ett antal miljoner, av de 100 miljoner på flyktmiljoner, skulle kunna komma till Sverige. För socialismen har invandrarfrågan inte endast varit en humanitetsfråga, utan övergått till att bli en röstköpsfråga och därmed en metod att hålla kvar den ultimata makten.

Fredrik Reinfeldts berömda tal om "öppna ditt hjärta", ett utmärkt bra retoriskt tal, saknade dock en analys, konsekvens- och kostnadsbeskrivning samt en beskrivning av ett framtida Sverige, i en folkvandringstid.

I valet röstade både de insiktsfulla socialisterna och de missnöjda moderaterna på Sverigedemokraterna. Lika fullt ville ingendera blocket låtsas om att de lurat väljarna, utan de ville enbart hänga budbäraren av de dåliga nyheterna.

Så här, några år senare, borde den infödde fråga sig om vi inte skulle kunna vara jämställda med invandraren och skapa ett gemensamt nytt Sverige? Eller är landet redan sålt för fri användning?
DÅFF undrar nu vart tog friheten vägen, integriteten och naturskyddet?

Allt är tydligen möjligt idag, bara man tar för sig, gärna med våld, och struntar i vad andra tycker samt röstar rött.

Det är inte bara statsministern som kan anklagas för naivitet, utan stora delar av svenska folket. Är det norra kalifatet som vi ser bli utformat?

16. Nov, 2017

Digital härdsmälta

Tidvis fungerar de digitala systemen, är obegripliga då de inte fungerar och är i vart fall fullständigt opålitliga, eftersom de är maskin- och inte personrelaterade.

Det oväntade inträffar alltid och alla ansvariga säger sig vara mycket förvånade och överraskade.
I fredstid har vi sett härdsmältor i olika, såväl privata som offentliga digitala system. Men vi vänjer oss snabbt till att tro att det aldrig kan hända igen.

Datorer har blivit en fantastisk tillgång och gett oss en oerhörd snabb ekonomisk utveckling. Internet spåddes i sitt ursprung till att också kunna bli det demokratiska lyftet, men har blivit till dess motsats, som ett kontroll- och maktinstrument för oinbjudna maktpretendenter.

I krigstid finns nu bomber för användning som med stor precision kan slå ut hela det svenska elbaserade systemet. Inte då bara elnäten utan också all annan elektroniskt baserad utrustning, d.v.s att hela det moderna samhället kraschar på en sekund.
Fiender har bra störningssändare som slår ut all digital kommunikation inom flera mils avstånd och som omöjliggör all kommunikation och målsökning för militären. Flyg, flotta och arméer får lita till optiska informationer och blir då lätta byten för den makt som kan se igenom sin egen störsändning.

Borde vi inte därför bygga upp alternativa kommunikationssystem och borde inte också den svenska staten bygga upp ett eget internet, kontrollerat av IB?

Med IB avses inte Olof Palmes Informationsbyrån, utan en nyskapad InformationsBevakaren, ett femte maktbevakarben (vid sidan av riksdag, regering, domstolar och författningsdomstolen) bestående av journalister, kommunikatörer och säkerhetsfolk.

Politikerna har numera tagit över kontrollen av de digitala systemen, eller sålt informationen och eftersom man inte kan lita på en politiker, hur skall man då kunna lita på de digitala systemen?

15. Nov, 2017

Vem lyssnar på vem?

Alla har vi någon gång i forntiden invandrat till Sverige, kanske för 8 000 år sedan som jägare söderifrån, från något nära grannland i dåtid eller från något krigshärjat land i nutid.
Alla dessa invandrare präglas troligen av en vilja att få ett bättre liv. Endast metoderna är olika, då vissa väljer den lätta vägen med kriminalitet, våld eller bidrag. Andra gör ett hedervärt jobb och blir goda medborgare med långt bättre insatser än de infödda presterar.

Våra makthavare och politiker väljer uppenbarligen olika grupper att lyssna till i sitt behov av rådgivning och maktsäkring.

Socialismen har valt den lätta vägen och lyssnar och relaterar till de fundamentalistiska islamska krafterna, då dessa har en liknande syn på makt, kvinnor och maktlojalitet. Röstköp och maktsäkring har därför blivit socialismens migrationspolitik.

Borgerligheten väljer ingendera väg, är sig self nokk, och vägrar i vart fall att lyssna till de invandrare som kommer med egna synpunkter, baserade på egna upplevelser av flykt, våld och överlevnad i en våldsam miljö.
Dessa synpunkter rimmar inte väl med den svenska "goda viljan" och välviljan att ta hand om hela världen.

Sålunda kan Nyamko Sabuni m.fl. tvivlare på den svenska migrationspolitiken föras åt sidan och betraktas som misantroper och förnekare av det halvfulla glasets möjligheter och att allting är underbart, åtminstone i det svenska socialistiska paradiset.

Nu är det så dags för partiordföranden och andra makthavare att säga att; visst hade hon rätt men jag förstod inte det då.

Om man inte förstår eller vill förstå vad folk säger, så skall man inte vara ledare utan återgå till den förvaltarroll som man är skapt för.

Återigen; om våra politiker i tid hade förstått samma sak som Jimmie Åkessson har förstått och sagt i alla år, så skulle vi kanske inte haft några större problem med invandringen. Utan tvärtom om, haft en enorm glädje av denna livskraftiga resurs och vitamininjektion för Sverige.

Fegisar är inga bra ledare.

15. Nov, 2017

Mugabe ha avsatts

F. presidenten Mugabe har avsatts efter nästan 40 år vid makten. Mugabe och hans parti har utmärkt sig för ett hårdhänt maktutövande, speciellt mot de politiska motståndarna, landets f.d. vita befolkning och inte minst för en utrotningspolitik mot skyddsvärda vilda djur.
Inga metoder har varit för fula i hans maktutövning, upplärd i jesuitlära och kommunism.
Stora delar av landets har sålts ut till Kina och landet har på sedvanligt sätt också besatts av nya invandrare från Kina.
F. presidenten Mugabe har varit en hyllad och uppburen ledare i Afrika och haft en uppskattad position i FN. Inte minst i Sverige har Mugabe rönt stor entusiasm för sitt ambitiösa demokratiska arbete med att utveckla landet i socialistisk riktning och också fått många erkännanden från det socialistiska Sverige, inte minst i form av massor av bidragsmiljarder.
Vi får hoppas att pengarna inte hamnat på Malta, för då blir Magdalena Andersson arg. Enligt uppgift har Kina lovat förvalta pengarna väl.

13. Nov, 2017

Jämlik vräkning

En 72-årig man i Norrköping ha blivit vräkt från sin bostadsrätt, av kronofogden. Gamla obetalda skulder är orsaken.

Om mannen varit socialist, haft ett kriminellt förflutet, eller allra helst, varit invandrare, så hade kommunen säkert köpt honom en bostadsrätt i centralt läge.
Men socialtjänsten i Norrköping har ingen lägenhet att erbjuda 72-åringen. Enbart för de sina.

10. Nov, 2017

Nomadzoner

En sameby har i dagarna en rättegång i Hovrätten Umeå, angående samebyns rätt till jakt och fiske på sin av staten, till samerna för nyttjanderätt, upplåten mark.

Domstolsfrågan rör åter upp den gamla infekterade frågan om vem som äger delar av svensk mark, helt eller delvis och i så fall med vilken suveränitet.

Samerna har en besvärlig situation i bevarandefrågan såsom en minoritet, som lever på en nomadiserande livsföring av renar. Renhållningen förutsätter att renarna rör sig över annans mark i följd av naturens årsväxlingar.
Rennäringen har utvecklats över tid med början av jakt och jaktfölje av renarna till att övergå till inhägnad av renar, vilket blev olönsamt, till att som idag, har återgått till att följa domesticerade renar i sin naturliga årsvandringar.
Markägare är inte enbart svenska staten utan även många både enskilda som publika markägare. Markägarna har haft klagomål avseende betesskador, nedtrampade nyplanteringar mm och transportnäringen har ofta klagomål på bilskador och att även tåg åsamkas skador. Staten menar att såväl enskilda som juridiska personer ersätts för skador via försäkringsbolag eller av särskild renskadefond. Naturintressen stöter sig också på att samerna har rätt att hålla "rovdjursrent" i sina vandringsområden. Rovdjuren är svåra att hålla undan från de lättfångade renarna och samerna menar att den svenska staten låter rennäringen föda upp en allt för stor rovdjurs- och rovfågelstam. Och det ligger mycket i denna åsikt.

Fritidsintressen menar att rennäringen blockerar värdefull turistmark och hindrar en utveckling av nya företagsformer och naturintressen menar att rennäringen stör med motorer i form av skoter, motorcyklar, helikoptrar och bilar. Vad som är sant och osant, verklig störning eller bara allmän grannosämja är oklart. En sak är dock säkert, att rennäringen måste moderniseras i takt me den allmänna utvecklingen inom jordbruksnäringen. Det finns redan nu sådana projekt i ledning av SLU.

Jakten och fisket har av samerna ansetts vara en viktig grund för att kunna överleva genom eget utnyttjande eller för uthyrning. Uthyrningar har varit kritiserade oavsett om de skett via staten eller samebyn.

Jakt-och fiskerätten är principiellt mycket intressant, då den innebär kontroll och suveränitet över marken och staten har varit mycket försiktig med att släppa till detta rättsinnehav. Vilket man kan förstå. Staten har dock ofta kompromissat med olika former av nödlösningar, men nu verkar frågan har kommit till sin spets och en lösning måste skapas.

Samernas rätt till överlevnad, kultur och språk i samklang med rennäringen är en viktig fråga för hela Sverige. Detta av många skäl och inte enbart i form av de historiska orättvisorna som samerna visats, utan av framtidsskäl, där samerna besitter en kunskap om livet i vandring genom en natur som kan vara svår och som växlar starkt genom åren.

Frågan är alltså hur vi skall integrera den samiska renhållningen i ett framtida Sverige.

DÅFF menar att vi måste skapa olika former av naturzoner i Sverige och tänker då främst på instängslade rovdjurszoner, kulturzoner med orörd mark, jaktzoner för betaljakter, naturzoner för skyddsvärd mark växter och djur och naturligtvis på flera nomadzoner där olika djurslag, under uppseende av ägare eller vakter, skall kunna ströva fritt utan hot från rovdjur eller i vart fall få skydd av vakter. En komplicerad fråga, som dock måste lösas snart.

I dessa nomadzoner skall finnas utrymme för störningsfri jakt för hushållsbehov.

I dessa nomadzoner skall alltså finnas andra djurarter än renar, exempelvis vicent, getter, får, hästar, kor eller andra intressanta djurarter, som kan få ett bra liv i naturen men också tjäna som naturriktig föda för människor.

Detta innebär då att samerna inte skulle få ensamrätt till nomadzonerna utan måste samsas med andra nomadfolk, eventuellt i uppdelade eller delade zoner.

Rennäringen är bidragsberoende, vilket också den vanliga jordbruksnäringen är, dock till en mycket mindre grad än rennäringen. Målet måste bli att jordbruksnäringen skall vara oberoende av det offentliga, då kommunerna i framtiden själva måste hålla egna projekt för att uppnå självförsörjningsgrader för mat och energi.

DÅFF menar att samefrågan kan få en naturlig och hållbar lösning inom ramen för skapandet av nomadzoner.

9. Nov, 2017

Samhällets grundbultar

Samhällets grundbultar är Naturen, Frihet, Jämlikhet och Integritet

Med Naturen måste vi samarbeta och leva i samklang med dess möjligheter. Utan en reproducerande Natur - ingen framtid.

Frihet, Jämlikhet och Integritet definieras i lagarna och skyddas av Häradsrätten, författningsdomstol samt individens och Naturens domstol mot statsmaktens övergrepp på individen och natur.

Socialismen definierar Frihet som frihet från fattigdom d.v.s. att staten har all definitionsrätt.
Socialismen definierar Jämlikhet som mannens överhöghet att definiera kvinnans ställning och strunta i mannens övergrepp.
Socialismen definierar Solidaritet som underkastelse av Partiet.

DÅFF prioriterar Integritet och ger individen rättigheter, skydd, kraft och ansvar samt delaktighet och ansvar för en långsiktig överlevnad och en god samhällsutveckling.

6. Nov, 2017

Alla klarar inte UG

Leif Östling, ordförande i Svenskt Näringsliv, har överraskats av UG:s reporter om påstått skattefusk, vilket visade sig vara lagligt, men klandervärt ur ett socialistiskt perspektiv.

Leif Östling hade uppenbara problem med att försvara frånvaron av den rätta "aska och tjära" mentaliteten, som är ett nödvändigt verktyg i mötet med media. Inte heller gjorde han en omedelbar pudel, harakiri eller snyftande bad det svenska folket om en "uppriktig" ursäkt.

Ett sådant konststycke kan endast en långvarigt tränad politiker utföra, konsten att ta udden av oväntat påhopp från en journalist.

Såsom representant för svenskt näringsliv blev Leif Östlings uttalandet inte så bra, sant i sak, men politiskt inkorrekt och fyllt av personligt harm, vilket man kan förstå.

Ur demokratisk synvinkel är det oroande att enbart journalister får definiera vad som är ett allmänintresse och vad som är PK samt moraliskt inkorrekt. I synnerhet om de i huvudsak tjänar ett socialistiskt syfte.

5. Nov, 2017

Hur skall vi ha råd?

Nu, när de flesta av de nuvarande jobben skall tas över av robotar, så kan man undra, hur allt skall finansieras, organiseras och motiveras?

Var finns visionen om det nya samhället, hur det ser ut och hur vi skall samverka i Sverige? Vem gör vad, är det robotarna eller hela svenska folket och vem ha förmågan att beskriva det nya Sverige?
Är det de råa marknadskrafterna och medelklassen som åter skall rädda socialismens maktinnehav? Eller har vi en egen vision om ett solidariskt samhälle?

DÅFF har i sitt partiprogram försökt beskriva en ny tid för Sverige och där alla måste bidraga med vad de förmår. Det borde kunna gå.

Oavsett om vårt program håller eller inte, så kommer det att bli stora förändringar i framtiden och det går oftast bättre om man har en egen syn och mental förberedelse på vad som behöver och kan göras.

De som menar att allt är OK med den vanliga socialismen i famnen för framtiden, bör då också svara på frågan vad det kommer att kosta att rusta upp försvaret till riksdagsbeslutet, få ordning på polisen, få ordning på skolan, få ordning på integrationen och begränsa invandringen, få ordning på infrastrukturen, få ordning på mat- och energiförsörjningen, få ordningen på sjuk- och åldringsvården, få ordning på pensionssystemet, få ordning på bostadsbyggandet, få ordning på assistansvården - kort sagt få ordning på allt som socialismen förstört?

Inget är lätt, men vi måste börja någon stans med att lägga upp en 10-årsplan för nödvändiga förändringar.

Bara försvaret beräknas kosta 3000 miljarder att rusta upp till en trovärdig nivå. Vad kostar resten?

4. Nov, 2017

Ny bibelupplaga

Det ryktas att bibeln kommer att få en ungdomsupplaga, där allt ligger på en marxistisk grund samt att helvetet definieras i digitala termer.

Paradiset har beskrivits med många intryck från Islam och du kan få hur många lajkar du vill.
Helvetet har beskrivits som en värld utan pengar, ingen mänsklig service, bara robotar, nätet har tagit över alla funktioner och alla låses in i livstidskontrakt som inte går att häva, inget integritetsskydd för den enskilde, en socialistisk skola, ingen polis, inget försvar, bara en säkerhetspolis för skydd av makten och att alla är jämlika - fast vissa är mer jämlika än andra.

4. Nov, 2017

Ett spännande val

Alla utbrister numera att nästa års val skall bli sååå spännande. Ja, spännande blir det nog också, men framför allt så blir det ett ödesval för vår framtid.

Det verkar inte som om media förstår allvaret i Sveriges situation. Journalisterna tycker bara att läget rymmer fantastiska journalistiska kickar. Alla stirrar sig blinda på att Magdalena Andersson skött de svenska bolagen på ett suveränt sätt.

Det är som att stå mellan två arméer och tycka att detta kommer att bli spännande om en stund.

4. Nov, 2017

Visst går det om vi vill

Allt går om man vill, men det är för få som vill något för Sverige och de som vill något sysslar mest sin egen framgång, med pengar som kan flyttas utomlands.

Framtiden ser inte så kul ut och därför måste vi faktiskt ta nya tag och göra något bra - för en långsiktig överlevnad.
DÅFF återkommer ständigt till den svenska frånvaron av ledargestalter för vår långsiktiga överlevnad.
Från politikerhåll kommer det sällan idéer eller förslag om hur vi skall inrätta ett hållbart samhälle, utan det bara sprutar fram nya världsomfamnande utopier som kallas miljösmarta, men mest som underlag för egna maktambitioner.

Det är märkligt att våra politiker inte kan samla sig till något bra för Sverige, utan det är bara parti- och egenmakt som gäller - vid sidan om hatfyllda utfall mot politiska fiender.

Slutsatsen är väl tyvärr, att de svenska politikerna inte vill Sveriges bästa, utan endast sitt eget bästa.

4. Nov, 2017

Dan Eliasson skall inte avgå

Det har länge varit på modet att hänga av rikspolischefen. Alla kräver numera hans avgång.

DÅFF menar att Dan Eliasson skall sitta kvar, då han alltid har varit lojal mot partiet och har inga kända skandaler i garderoben.

Att han är politiskt tillsatt och har gjort ett dåligt arbete, skiljer honom inte från de flesta andra myndighetschefer. Väl att minnas, att en sådan kanonlön med implicita förmåner, får du aldrig mer. Så det är bara att stå ut och följa kraschlandningen med allmänt deltagande fraser.

För övrigt anser DÅFF att de flesta myndigheterna skall läggas ner och resten skall läggas direkt under respektive departement, så att en ansvarig politiker kan fällas eller inte fällas.
Det nuvarande oskicket med att det aldrig finns någon ansvarig måste ändras. Formellt fria, men numera alltid socialistiskt styrda myndigheter, behövdes bara på 1600 och 1700 talet, när kungarna alltid var utomlands i olika krig.
Nu har de blivit välavlönade socialistiska förläningar och lekstuga för partikamrater och lojalister.

DÅFF menar att det är statsministern som skall avgå och inte de enskilda syndabockarna, som bara gör sitt bästa inom ramen för misslyckade politiska beslut och en ständig underfinansiering av det svenska samhället.

3. Nov, 2017

Pratmakarna har makten

Informationen om sakernas sorgliga tillstånd finns, sedan länge, att hämta på nätet. Många talar om att allt numera är förskräckligt och glömmer då att de själva är delaktiga i detta, genom sina politiska val.
Oron ger automatiska dragningar åt att säkra familjen med att allt mer tid ägnas åt barnen och barnbarnen. Bra, men det är inte där som samhället främst behöver din hjälp.

Att bara prata om problemen utan att göra något för att lösa problemet, är ett syndrom som vi länge sett i Sverige; det s.k. "förvaltarsyndromet". Detta kännetecknas av engagerade och högtravande utfästelser om vad som måste göras; av någon annan.
"Någon annan" är socialismens bäste tjänare och har hållit den svenska socialismen under armarna i drygt 80 år.

Det har hållit länge, då den svenska politiska oppositionen stretat emot allt för vidlyftiga excesser från vänsterhåll, men tyvärr samtidigt hjälpt till att förverkliga "den svenska modellen". Den, som vi nu kan se som ett förstadium till den "Venezulanska modellen", nu försatt i ett konkursliknande tillstånd.

Det är hög tid att plocka fram ledarna för en besvärlig och oviss framtid. Var finns dessa?

2. Nov, 2017

Allt är utsålt

Det sägs, att allt är utsålt och med detta menas då inte, att all allmän mark i Sverige är såld som "no-go" zoner. Här finns det säkert mer att göra och staten tappar fortlöpande kontroll till andra parter, eftersom marken är såld för allmän oordning av socialismen till den som anser sig ha ett eget intresse för marken.

Nej, sedan i våras har nästan alla chaterresor varit utsålda för att svensken skall kunna njuta av värmen utanför Sveriges gränser.
Det är bara att gratulera svensken till att ha råd med sådana excesser, som för 50-år sedan var förbehållet endast ett hundratal svenskar. Men det finns ju kvartslampor och så kan man ju höja värmen i ett rum samt att varmvatten fortfarande finns i ledningarna.

Visst är det fantastiskt att för en rimlig kostnad kunna åka utomlands och uppleva sig vara i paradiset, visserligen inte det muslimska, men ändock.

Det finns dock många som inte ens kan tänka sig att ha råd att åka till Södertälje och ännu fler som faktiskt tvekar över att sprida sina avgasgifter i rymden, utan någon miljöskatt.
Visst är det underbart att resa, få nya intryck, något att berätta, men varför inte satsa på att rädda naturen i Sverige, i stället för en svindlande värmeräkning på 50 000 kronor, flera gånger om året?

30. Okt, 2017

Ännu ett socialistiskt självmål

Den svenske ambassadören på Island och förre socialdemokratiske partiordföranden Håkan Juholt, menar att den svenska demokratin är hotad, då allt fler lekmän hoppar av som förtroendevalda och att makten glider över till en socialistisk elit, som håller på att bilda en teknokrati.
Håkan Juholt har rätt i att demokratin är hotad, dock inte den "svenska modellen", vilken växer sig allt starkare.

Håkan Juholt skall ha all heder av att han sagt sin mening om ett allvarligt problem i Sverige - därtill tagen i örat av statsminister Löfven.

Problemet är bara att Håkan Juholt, liksom de flesta rättrogna socialister, inte ser att problemet är en logisk följd av en långvarig och medveten socialistisk politik, som lett till en grav misskötsel av Sverige.
Maktinnehavet har varit det centrala och säkerhetspolitiken med ett nedlagt försvar, en nedläggningshotad polis, en krisande skola, en ogenomtänkt invandringspolitik, en utförsäljning av samhällsägd mark och ett havererat rättssystem har lett till en rättskatastrof.

Det fysiska rättsskyddet har urartat totalt, bl.a. genom flera attacker mot polisen, även i hemmen. Rättsstaten glider in i ett stadium som Italien har haft i flera decennier med en maffia som tagit över stora delar av landet. Vi har ännu endast ett par hundra "no-go" zoner där Italien har flera regioner som styrs av maffia, där polis- åklagar- och domaravrättningar är vardagsmat.
Med den "svenska modellen" vi är på god väg mot samma elände som varit i Italien m.fl. sydeuropeiska stater.

Det är inte bara de fysiska landområdena som är till salu utan nu kan vi se att även den digitala världen har havererat. Inga skydd finns för den enskilde, staten är plundrad på all viktig central information och den gryende framgången för yttrandefriheten och därmed demokratin med hjälp av nätet är så hotad, att snart vill ingen deltaga längre i arbetet med att återta demokratin.

Staten ger inte något fysiskt skydd, inget immateriellt skydd och inget rättskydd, såvida du inte är brottsling, ty de är tydligen potentiella väljare och offer för den elaka högern och de råa marknadskrafterna.

DÅFF menar att vi är riktigt illa ute vad avser den svenska rättssäkerheten, både internt och externt. Men i valet mellan bidrag och rättssäkerhet så önskar tydligen väljarna mer bidrag och struntar i sin nästa.

29. Okt, 2017

Tillnyktring

Det verkar ske en försiktig tillnyktring i den svenska politiska debatten vad avser modet att peka ut landets problem. Något parti ha rent av angivit några lösningar på problemen.

Det DÅFF sade för ett år sedan har börjat bli mer allmänt accepterat och våra dåvarande extremlösningar verkar i dag ha fått bifall från många partier.

Detta är glädjande, men för att vända skutan så måste det till större åtgärder.
Är man på rätt kurs så går det bra att styra med mindre justeringar (kalibreringar). Finlir är mer till för att briljera inför en underlägsen fiende.

Nu är inte framtiden någon ofarlig motståndare, om vi fortsätter på den inslagna plundringslinjen. Framtiden bör därför betraktas som en vän och samarbetspartner, om vi vill överleva.

28. Okt, 2017

Äntligen en ny EU-ledare

SVT:s program om Europas problem och framtid profilerade samtidigt EU:s tämligen nya utrikesminister och hennes strategier för att ta EU ur sin nuvarande kris.

Olikt den svenska UD-strategin om satsning på export av feminism och mänskliga rättigheter (hedervärt men naivt) så satsar nu utrikesministern Frederica Mogherini på strategier inom säkerhet för EU och att samarbeta med problemländerna. Detta kräver både öppenhet, intelligens och mod och vi får hoppas att hon lyckas och därmed räddar Europa.

Denna satsning, i stället för att låsa in Europa i självförsvar och fortsatt destruktion, kommer att via avancemang, ta initiativet för samtal och kontroll av yttre gränser för att dels säkra och utvidga gränserna och dels för att utvidga Europas inflytande via samarbete med andra parter.
För att klara detta jätteprojekt krävs en intelligent strategi, en utrikesminister med stor energi, allomfattande charm och en järnvilja. Det verkar som om Frederica Mogherini har alla dessa kvalifikationer och litet till, med förhoppningsvis stor tur.

EU-kommissionen har samlat på sig mängder av begåvade ungdomar från hela Europa. Dessa devota ungdomar är inte bara intelligenta utan besitter också en hög EQ (emotionell kompetens). Men detta räcker inte, då det också krävs även andra egenskaper för att lyckas och dessa egenskaper verkar Frederica Mogherini besitta. Många känner sig kallade, men få är utvalda, som det brukar heta.

Strategi nummer ett har varit att få till en kommunicerande relation med alla Europas lokala småpåvar, vilka för det mesta, enbart bevakar eget maktinnehav. Det verkar som om det kommit till en allmän insikt om att alla måste ställa upp, åtminstone litet.

Nästa strategi är att identifiera var det finns ett yttre förhandlingsbart utrymme. Här ha redan ett förhandlingsarbete börjat med olika parter, för att hitta gemensamma lösningar på gemensamma problem. Låter svårt, men går att genomföra med rätt förhandlare och om hon plockar bort pratmakarna.
När bräscherna har identifierats så gäller det att acceptera där det inte går att göra något och här göra taktiska reträtter med försvar i två led.
Detta kan innebär att EU väljer att dels göra nya satsningar i gränsstater i nordost, men också att göra tillbakadraganden till säkra gränser i sydöst. Undantaget Polen och Ukraina som blir porten i öst.

Axeln Norge - Storbritannien måste också säkras.

Man skulle önska att Sveriges integrationspolitik hade haft en lika begåvad och kraftfull ledning som den nu Frederica Mogherini uppvisar för framtidens Europa.

27. Okt, 2017

Svensk säkerhetstjänst

Som vi många gånger påpekat, så är den svenska säkerhetsmodellen annorlunda än i andra demokratier. Den svenska modellen är inte intresserat av de gamla hatobjekten försvaret och polisen utan den svenska modellen fokuserar, liksom Olof Palme, på den inre svenska säkerheten. som kan stödja arbetet med att kontrollera invånarna från oönskad konkurrens om den centrala makten.

Som syns i allt socialistiskt politiskt arbete, så finns det inget intresse från socialismen att hålla ett yttre försvar eller en poliskår för demokratins och invånarnas säkerhet. Invånarna får klara sig själva och mutas med bra ekonomiska förmåner.

Socialismens säkerhetsintresse är i stället långsiktigt, riktat mot ett flera hundra års maktinnehav. Ett starkt försvar, polis och civilförsvar irriterar bara en potentiell anfallare.
Nej, makten skall byggas upp så att socialismen inte utgör en fiende för angriparen, utan skall bara vara en given vän, som en garant för fortsatta maktinnehavet, men nu under en annan större maktintressent, som naturligtvis behöver en pålitlig guvernör i regionen Sverige.

Sverige ha ju redan till stora delar sålts ut till annan part, vem är oklart, men säkerhetstjänsten, med ökade anslag, skall fokusera på skydd av politiker samt rikta uppmärksamheten på vår "högerextremism". Att vi sedan länge har en mångdubbelt större "vänsterextremism", får numera betraktas vara en självklar del av maktkollektivet.

Maktinnehavet skall grunda sig på säkerhetstjänsten, stora delar av det islamistiska invandrarkollektivet samt en total kontroll över det svenska administrativa systemet i form av regeringskanslierna, myndigheterna, landstingen och bidragsberoende socialistiska kommuner samt de allra flesta fackförbunden.

Därför är maktinnehavet redan nu säkrat och eventuella borgerliga regeringar är fortsatt chanslösa, då hela det administrativa systemet är befolkat, säkrat och lett av pålitliga vänner och lojalister till socialismen.

Det börja åter bli chict att tillhöra "rödvinsvänstern". Ordet är skapat för att beskriva den dåvarande svenska intelligensian på 1920-30 talen. Dessa personer tillhörde också en ekonomisk överklass och hade råd att dricka rödvin, till skillnad från arbetarklassen.

I det svenska administrativa systemet ser vi numera troende socialister, som kanske inte konverterat, men starkt ifrågasätter arbetsmiljön, forskningsmiljön och demokratins utveckling i Sverige.
Dessa ifrågasättare får kritik främst från den nya rödvinsvänstern, som säger sig aldrig ha blivit motarbetade (tror jag det) men kanske kan tycka att arbetsplatsen är något överadministrerad, i bland men egentlig aldrig.

Överadministrationen är ett givet tecken på att någon annan än du själv styr verksamheten och denne är aldrig någon som kan verksamheten, utan någon som alltid hänvisar uppåt i organisationen, ytterst till den politiskt tillsatta ledningen.

Östtyskland hade Stasi, Sovjetunionen KGB, Tyskland SS och Sverige har nu en moderniserad form av politiska kontrollanter som håller den svenska förvaltningen i ett järngrepp.

Om borgerligheten vill komma till makten utan stöd av socialismen (vilket vore att gräva sin egen grav) så måste det till nya grepp för att förstå vad som händer, beskriva detta och ange bra lösningar på problemet. Det går inte att vänta på att socialismen skall göra bort sig. Det gör de sällan och skulle de göra det så förlåter deras väljare allt.

26. Okt, 2017

Moderaterna går framåt

Moderaterna går framåt i de senaste opinionsundersökningarna. Den nye partiledaren kan kanske ta åt sig äran för uppgången, där väljarna uppskattat att det äntligen blev en man vid rodret.

Så enkel är nog inte den kommande uppgiften och det är långt till valet och Moderaterna har som motståndare flera skickliga partiledare.

Vill man ta ett skålpund kött från motståndarna, så måste man komma med eget blod. En sådan transfusion kan vara att man korrekt beskriver landets problem, som de uppfattas i de djupa leden och utanför Stockholm.
Dessutom bör man beskriva hur det blir bättre med det egna blodet och hur man kan skapa ett gott land för folkflertalet.

De flesta på vänsterkanten vill behålla det egna, röda blodet, då detta känns extra varmt och ger en gudalik förnimmelse och kickar av tolerans och medmänsklighet.
Det är svårt att motivera övergången till ett blått blod, om man inte kan tydliggöra förbättringen.

Moderaterna måste komma ihåg att landet har styrts som en socialistisk stat i ca 80 år, förutom några borgerliga regeringar som tävlat om att vara mer socialistiska än föregångarna.
Därför är det svårt att ändra på det svenska socialistiska axiomet. Lika svårt som att ändra på den socialistiska skolan.

Man måste nog vara extremt öppen, tänkvärd och våga sig på ovanliga metoder.
Se gärna och inspireras av DÅFF:s partiprogram.

Håkan Juholt skulle nog vara en bra partiledare tillsammans med Bali.

26. Okt, 2017

Räntan går inte upp

Den svenska styrräntan går inte upp ännu. Riksbanken menar att inflationen ännu inte är tillräckligt hög.

Det enda vi vet om framtiden är - att vi inte vet något.

Men en gissning kan dock vara att vi om några år har en kraftig inflation, trots alla ekonomiprofessorers förnekelse av detta. Vi får se vem som får rätt.

26. Okt, 2017

Försvunnit på egen hand

Den svenske medborgaren Gui Minhai, som kidnappades av kinesiska säkerhetstjänsten i annat land (Thailand) och fördes i fångenskap till Kina för förhör för påstådda brott mot Kinas ledare, är inte anträffbar efter sin uppgivna frigivning.
Kidnappningen är naturligtvis fullständigt rättsvidrig och borde ha föranlett kraftfulla protester från vår representant i FN:s säkerhetsråd.

Myndigheten i Kina berättar nu att Hui Minhai försvann "på egen hand" från fängelset, för att ta hand om sin sjuka mor, vilket förefaller vara en lögn, värdig en kommunistsstats skickliga propagandaapparat.

I vart fall är inte Gui Minhai anträffbar efter sin s.k. frigivning.

Det är säkert den svenska tysta diplomatin som firat nya segrar i frigivningen av Minhai.
Annars är det diplomatiska kodspråket i Kina för uttrycket "på egen hand" översättningsbart till att han torterades ihjäl i fängelset.
Vi får hoppas på att detta är fel i Fallet Gui Minhai, som naturligtvis skulle ha släppts direkt om det svenska UD hade vågat ta upp frågan.

Men Kina kanske sliter med sin demokrati. Ett i socialistisk språkdräkt överslätande uttryck av vänners övertramp i frågor om mänskliga rättigheter, sedan 50 år tillbaka, och socialistiska vänners prioriteringar av staten och makten som går före alla andra frågor.
Individfrågor skall vi inte ens tala om i sammanhanget.

25. Okt, 2017

Nobels fredspris bör tas bort

Fredspriset blir allt svårare att utse och missarna är allt för generande. Få fredspristagare är värdiga sina utnämningar.
Politiker borde tas bort från kandidatlistan. Vem kan då få ett fredspris?

Kanske den ryske officeren som vägrade att använda kärnvapen, trots strikta order. Officeren, är på kommunistiskt logiskt sätt, degraderad och avskedad, skymfad och ruinerad på grund av ordervägran.

Fredspriset postumt till den ryske officeren och riksrätt mot den som utfärdade ordern, alternativt anstiftan till folkmord. Detta borde vara en prioriterad uppgift för utrikesministern i sin roll av medlem i FN:s säkerhetsråd.

Alternativa fredspristagare är alla de fångna svenskar, som sitter fängslade under vidriga omständigheter i flera av våra biståndsmottagarländer.

Men den berömda svenska tysta diplomatin har blivit allt tystare, i takt med ökat socialistiskt maktinnehav.

25. Okt, 2017

Tobak är ett farligt gift

Tobak skall säljas på Systembolaget. Tobaksaskarna skall vara utformade så, att det finns ett lager för fimpar i botten och dessa fimplager måste slängas till förbränning, annars sanktioner i form av höga böter.

Snus får endast säljas på Systemet i form av portionsförpackningar. På snusdosan skall finns en snusförvaring för använda portioner och dessa skall gå till förbränning, annars höga böter.
Snus och övriga tobaksvaror får inte slängas i naturen, allmän mark eller annars på ett sätt så att de inte förbränns. Överträdelse straffas med höga böter.

23. Okt, 2017

Hur påverkar METOO samhällsdebatten?

Det är dags att fundera på effekterna av METOO. Hur kan problemet lösas och med vilka metoder och vilka effekter får dessa lösningar på det framtida samhället?

Kvinnor drömmer om att kunna och försöker under hela äktenskapet/sambotiden att förändra sin man till ett mer accepterat beteende. Få lyckas och det verkar inte heller som om kvinnans frigörelse på senare år, leder till den totala förvandling av samhällsutvecklingen som var förutskickat.

Det är tveklöst mannen som står för merparten av allt våld, fysiskt och mentalt. Dock får vi signaler om att kvinnan börjar ta över gamla manliga beteenden, allt i samma syfte som mannen har - jag vill ha makt och enklaste sättet är att utöva någon form av våld.

Maktaxiomet är starkare än behovet av mat, sex och sömn. Så länge kvinnor kommer att acceptera, tolerera och uppmuntra mäns och söners våld, för att detta leder till makt, position och pengar samt ger hög status, så länge kommer mäns makt att vara obruten.

Det är alltså kvinnorna som har makten att göra en förändring av beteendemönstren i samhället.

För att undvika en könssegregation i samhället bör vi undvika inlåsning av män, burka för alla, könssegregerade arbetsplatser, inga personalfester eller andra affekter som ger det öppna samhället allvarliga inskränkningar i frihetsbegreppet.

Innehållet i grundbultarna frihet, jämlikhet och integritet måste diskuteras, definieras och överträdelser sanktionssättas, så att det öppna samhället kan bestå, om än i andra banor än i dag.

Att det svenska samhället, efter 80 år av socialism, inte förmår att skydda sina utsatta, kränkta, hotade och skadade medborgare är naturligtvis en skam.

Det verkar lika svårt för de svenska väljarna att frångå sina socialistiska böjelser, som det är för kvinnorna att överge sina hårdslående män.

Insikten om problemens allvar, vari de består, det egna ansvaret i problemen och hur de skall lösas, kommer att bli en nödvändig del i det svenska folkets vardag.

Vi som hade det så bra och så kommer någon här och stör den goda stämningen. Här litar vi på varandra!
Så säger ett folk som slagit sig till ro och litar på att kejsarens vackra kostymer är av vadmal. Men kanske att det nu finns ett embryo till en förändring.

22. Okt, 2017

Bra med politiker?

Vad är bra med en politiker,varför finns de och vilket är deras uppdrag?

I en demokrati kan man säga att politiker finns för att vi har valt dem och för att, delegerat från oss, sköta landet på bästa sätt - för folkflertalet.

Enligt den svenska modellen så verkar politikerna tolka uppdraget så, att det gäller att pungslå landet så länge det går, för elitens och dess väljares bästa. Inte olikt samma affärsmodell från länder i Sydeuropa, Afrika, Syd- och Mellanamerika samt nu också USA och många asiatiska länder.

Den gamla demokratimodellen verkar vara på avskrivning för nya arter av styrmodeller.

Vi har avvecklat försvaret och kanske sålt en option till främmande makt. Vi har skurit ner polisen för att sälja ut minst 200 autonoma "no-go" zoner, till ockupanta invandrar- och inhemska miliser. Vi ha låtit sälja ut säkerhetsklassat myndighetsmaterial - till vem - och låtit sekretessbelagt regeringsmaterial hanteras av främmande intressenter.

Vad finns kvar att sälja?

Politiker är valda för att lösa våra problem, säkra vår framtid och inte för att skapa nya problem.
Vårt biståndsarbete har tydligen gett många intressanta och stimulerande intryck i syftet att berika sig själv.

20. Okt, 2017

Riksbankschefen Ingves

Varför klagar alla på Stefan Ingves? Han har gjort ett utmärkt bra arbete, i linje med sin instruktion från styrelsen.

Problemet är att socialistisk nationalekonomi skiljer sig från den vetenskapliga. Inte den vetenskapliga som Stefan Löfven talar om, utan den som Karl Marx talade om och grundar sig på att massan skall äga allt och vårdas och kontrolleras av eliten. Massan skall äga alla produktionsmedel och ha kontroll över övervinsterna. Alltså samma debatt som förs idag om vinster i Välfärden.

I den socialistiska nationalekonomin skall alla som vill, ha ett arbete. De egna väljarna skall slippa detta, eftersom de är offer för arbetarklassens fiender.

Därför är det främst medelklassen som skall arbeta i arbetarklassens fienders företag. Alla skall helst ha lika lön, oavsett utbildning och personliga förutsättningar.
Därför skall exempelvis en riksdagsledamot ha 65 400 kronor i månaden, vid sidan om alla andra förmåner såsom helårskort på SJ.

Regeringens ministrar har ju lovat lärare, sjuksköterskor, socialsekreterare, poliser m.fl. yrkesgrupper att de skall få minst 10 000 konor mer i månaden. Detta för att de skall försöka komma upp i nivå med LO:s löneadel inom Byggnads, Metall, Hamnarbetare, Renhållningsarbetare och nu också inom Kommunal.

Regeringens, landstingens och kommunernas löneinflation kommer att utlösa en ny underbar inflation, till glädje för alla utom för den halvan av befolkningen som inte kommer att få del av regeringens excesser, d.v.s. de som inte röstar rött.

Stefan Ingves ha satt fart på ekonomin genom en låg och negativ riksränta. Regeringen har inte tagit sitt ansvar för att städa upp följdfrågorna, allt i syfte att vinna nästa val - vilket de förmodligen gör.

Så skyll inte Stefan Ingves. Han har gjort ett bra jobb.

20. Okt, 2017

Kurdistan åter sviket

För den 3:e gången har USA svikit sina löften till kurderna om ett eget Kurdistan. Ett upprepat västerländskt svek mot kurderna och nu anfalls kurderna från Turkiet, Iran och Irak. I Syrien är kurderna i allians med regeringen.

Hur ser den svenska regeringens stöd till kurderna ut? Är det att betala Turkiet för att utplåna kurder?

14. Okt, 2017

Populär statsminister

I senaste väljarundersökningen är S fortsatt största parti och statsministern har högst förtroende bland väljarna.
Detta visar att socialister är totalt ointresserade av försvars- polis- rättssäkerhets- eller datasäkerhetsfrågor. Bara egna ekonomiska förmåner är viktiga - och egen makt förstås.

Man dock med fog hävda att socialisterna har sålt ut sitt land för egen snöd vinning. Ett obehagligt ord för sådana handlingar är - landsförräderi.

Tyvärr har Alliansen hjälpt till att försätta Sverige i denna position. Så vad finns kvar att rösta på?

13. Okt, 2017

Tiggeriförbud?

Det är obehagligt att folk i vårt närområde och inom EU, är så fattiga att de tvingas sitta att tigga på våra gator och torg. Många svenskar försöker hjälpa dem genom att ge pengar.
Tiggeriets plågor är omnämnda i såväl Bibeln som Koranen och i båda uppmanas de rättrogna att ge vad de kan till de fattiga. Och vi har det bra i Sverige, jämfört med många andra länder. Därför ger vi viss läkarvård, barnen skolundervisning med mat och kläder, husrum och skydd av samhällsfunktionerna.

Så visst är vi generösa mot tiggarna utan att kräva åter någon arbetsinsats, men detta har ju blivit en generell förmån för alla infödda, så varför inte för tiggarna?
Dessutom ger EU tiggarnas hemländer många miljarder för att hemländerna skall kunna ge sina invånare möjlighet att komma hem och leva anständigt i sina hemländer. Men detta verkar inte fungera i praktiken utan pengarna försvinner till något annat eller några andra.

Moderaterna har tagit ett beslut om förbud att tigga, med oklara sanktionsförslag. Många var emot beslutet.
Allmänt kan sägas att beslutet är tveksamt av både juridiska och moraliska skäl.

Men, DÅFF verkar för att alla personer i landet skall bidraga till samhällets bästa, efter förmåga. Dessutom skall alla under vissa perioder i livet arbeta för samhällsvärnet. Detta borde då också gälla tiggarna.

Samhällsvärnstjänst skall alltså gälla, eller att ett antal medborgare skriver ett officiellt kontrakt med tiggaren om att de skall sörja för dennes uppehälle i Sverige, mat, husrum, sjukvård och annan nödvändig uppehållskostnad samt att de svarar för att denne upprätthåller och följer Sveriges lagar.

Detta måste vara en långt värdigare lösning än att tvingas sitta och tigga utanför affärer och systembolag.

I övrigt skall tiggeri vara förbjudet, sanktioneras med samhällsvärnstjänst eller omedelbar utvisning.
Riktigt synd är det däremot om alla kristna som dödas, förföljs, förslavas i muslimska länder, utan att Sverige gör något för att hjälpa dessa.

Ännu mer synd är det om alla de människor i Syd Sudan som lider under fruktansvärda umbärande, bara för att rivaliserande män inte kan hålla sams, trots Jan Eliassons alla medlingsförsök.
Här borde den kommande svenska utlandslegionen ha en viktig uppgift. Socialismen får gärna redan nu skicka ut ett theorinskt antikonfliktregemente, om de tror mer på en sådan lösning.

13. Okt, 2017

Systemet tar hand om de sina

Man kanske snarare skall säga att socialisterna alltid tar hand om de sina, så länge de är lojala mot partiet. Så har skett vid Bodströms utnämning till landets viktigaste landshövdingepost. Och Ebba Lindsö, som också arbetade på Allra och fick avgå, har blivit av med sitt jobb i en AP-fond. Men det är ju skillnad på folk och fä.
Finansministern och tilltänkt statsminister efter valet, har försiktigtvis garderat sig med X, så vi får se vad som händer.

Är inte längre riksdags- och ministerpensionerna tillräckliga för den socialistiska eliten? Och vad säger de s.k. fattigpensionärerna?

Ingen bryr sig, för Partiet vet att de i alla fall är lojala i valtider.

13. Okt, 2017

Inget av vikt har hänt

Inget av vikt har hänt inom svensk politik, mer än att socialisterna har slopat samtalet och övergått till öppen krigföring.

Problemet med att starta ett krig är man inte vet hur det slutar. Men socialisterna sitter ju fortfarande kvar vid makten i Venezuela, så då håller det säkert 20 år till i Sverige - innan landet försatts i konkurs, eller övertagits av någon snäll granne.

MMA är ingen vackert sport, allra minst om den kläs i politisk dräkt.

12. Okt, 2017

En ständig kamp

Det är en ständig kamp att söka upprätthålla frihetens, jämlikhetens och integritetens grundbultar och inte minst att rädda naturen från de girigas skövlingar.

Maktens intressenter är där och ständigt naggar i kanten på vårt livsrum. Debattonen är numera så förskolemässig, fienderna så tydligt definierade och avvikande mening är så demoniserad att man inser att alla medel har tagits till, för att säkerställa det socialistiska maktinnehavet.

Var skall man börja och hur skall man trampa i minfältet av liknöjd tystnad?

10. Okt, 2017

Vem äger sanningen?

Söndagens partiledardebatt visar på dagens respektlöshet för människor och individens integritet. Förskolans debattklimat präglar allt och det gäller att skrika högst, längst och enbart i okvädande slagordsformat.

Man kan dock undra över vem som äger sanningen? Det verkar som om det inte längre finns något sant eller osant utan allt går att förvränga till en farlig brygd av drömmar och lögner - och ändock låta nästan trovärdigt, eller mycket trovärdigt för många. Stalins propagandaapparat hade inte kunnat gjort det bättre.

Vad leder då detta till för funderingar hos väljarna? Ja, de som är vana vid att svälja nätets alla oegentliga påståenden tycker säkert att socialismen är ett underbart verktyg för Sveriges framtid.
De som är vana att läsa undertexterna, genomskåda lögner och onda avsikter och som snabbt känner igen magnifika egons manipulationer för egna maktintressen, ja dessa få är det synd om, då basen för individens framtid är satt ur spel.

Som de flesta vet, så är sanning inte något som är skrivet i granit. Men ändock så har svensk demokrati länge präglats av att allas sanning skall få komma fram och att summan av dessa sanningar skall, likt utfallet i en domstolsprocess, bilda ett troligt skeende.

Troliga skeenden formuleras idag av den som skrikit högst, längst och mest aggressivt. Individens rätt till yttrandefrihet, mötesfrihet och tryckfrihet är hotade av alla dem som vill hålla Sverige rent från ickesocialistiska uttalanden - med andra ord - de av det rätta virket för socialismens fulla maktövertagande.

Nu längre sker inte detta bara med gammalmodig stenkastning och fysiskt våldsamma metoder utan maktgreppen är förfinade till att innefatta mentalt övervåld och integritetshotande störningar, kränkningar, hot och även fysiska skador mot person och familj. Detta är naturligtvis mycket effektivare än blod i kameraögat.

Det var skickligt av statsministern att han i debatten lyckades hävda att han var Sveriges enda hopp och största vän av ett nedlagt försvar, nedläggningshotad polis, krisande sjukvård, krisande infrastruktur, krisande åldringsvård, krisande socialförvaltning, krisande skola m.fl. katastrofer.
Lika dåligt var det av Alliansen att inte lyckas punktera alla dessa lögner.

Tyvärr står ju fortfarande SD som det enda sanningsnära partiet. Mod har blivit en svensk bristvara.

5. Okt, 2017

Svensk utbildningskatastrof

Det svenska utbildningssystemet är avpassat för massutbildning av "doktorer". Tyvärr kan enbart hälften av alla dessa doktorandaspiranter formulera en vettig mening och ännu mindre, skriva ner dessa på papper.

Mer än hälften av alla antagna på olika utbildningar fullföljer inte sin utbildning.

Men vi är jämlika, så till vida att alla har numera en verklig chans att doktorera i sina ämnen. Självutbildning och nätet ger dessa möjligheter och då ingen tentator vågar kugga någon längre, så klarar alla examen med goda betyg - svårtolkade för studenten, men det finns säkert någon mormor som kan läsa upp vad det står i examensbeviset.

Massutbildning utan några krav på kunskaper har tydligen blivit ett socialistiskt varumärke. Märkligt nog så syns det inte ännu i samhället att vi har en massa outbildade människor, som kan dölja sig bakom gruppskyddet och att de dugliga stretar på och tar ansvar.

Det kanske är alla våra dugliga invandrare som håller uppe Sverige, i varje fall alla duktiga invandrarflickor. De invandrade pojkarna har lärt sig av de infödda pojkarnas bekväma och privilegerade tillvaro; att det gå utmärkt att fortsätta som förr.

DÅFF har en särskild flik om det svenska utbildningssystemet, som började socialiseras redan på 1960-talet. Ingen bättring kan skönjas här.
Medan vi i Sverige fortsätter på det inslagna doktorsspåret, så ökar vårt grannland Finland kraven på gymnasiet, väl vetandes att de internationella kraven ökar hela tiden. Men, Finland har ju förstås valt att inte låta invandrargruppen lösa sina utbildningsproblem.

Framtiden får utvisa vem som gjort rätt. Men man kan frukta det värsta för Sveriges del, då invandrargruppen inte enbart består av kvinnor som en intellektuell elit.

4. Okt, 2017

Bokmässan

Bokförlagen klagar på att bokförsäljningen på bokmässan har gått ner mycket i år. Orsaken är förstås att Nya Tider förstört allt och att den elaka högern och de råa marknadskrafterna manipulerat bokförlagens försäljningar.

Förr i tiden var syftet med bokmässan att alla skulle samlas omkring bokens, intellektets och läsningens fantastiska möjligheter samt att man kunde föra intressanta samtal med författare och andra intellektuella för att inspireras om framtiden och livets alla spännande och oförutsägbara händelser.

I dag har tydligen denna öppna debatt och forum för breda intellektuella samtal glidit över till att bara bli en försäljningskanal för bokförlagen och ett forum för socialistiska utrensningar av oliktänkande. Man får förstås inte glömma skvaller och festaspekten.

Bokförlagens utmaningar är stora, då det numera endast är pensionärer som läser böcker. Övriga hämtar sina intellektuella utmaningar från nätet.

DÅFF vill rekommendera bokförlagen att titta på, kanske årets vackraste bok, av Roy Fares DELICIOUS (Bonnier Fakta) för inspiration om framtidens bokutgivning.
Fotot, den grafiska utformningen och innehållet håller mycket hög klass och boken ger starka intryck på läsaren. Boken kan sägas vara en sammanfattning av det goda livet och ger en underbar visualisering av det bästa med Sverige. Det är sällan man ser en bok med sådan mänsklig, ömsint och intellektuell resning.
Detta trots att bokens tema är sockerbaserade produkter, otidsenligt, men omformade till mindre farliga skönhetsupplevelser genom Fares begåvade upplägg.

Boken innehåller inte så mycket text, men tillräckligt. Upplevelsen får du genom den fjärde dimensionen, som enbart en skicklig konstnär kan skapa.

Roy Fares och Mattias Ljungberg (ägare av Tösse konditori, hovkonditor och känd från TV) har tillsammans öppnat MR Cake i Arkitekthögskolan. Gå dit och njut, men glöm inte att köpa boken.

3. Okt, 2017

Vem har råd?

Vem har råd att köpa nya lägenheter och reparera sin gamla villa med dagens höga kostnader? Inte många och färre blir det.
Byggsektorn drar till sig ungdomar, som vid 18 års ålder och utan någon annan utbildning än sin mogenhetsexamen, börjar med 30 000 kronor i månaden, tillkommer diverse tillägg och betalt för att åka till jobbet. Detta utan studieskulder, kunskap och erfarenhet.

Undra på att lärare och sjuksköterskor blir upprörda, men nu är det slut med dessa orättvisor då skolministern har lovat alla lärare minst 10 000 kronor mer per månad. Nyutexaminerade lärare kan nu börja med 39 000 kronor i månaden och andra yrkesgrupper följer efter.

Denna ickepolitik från vänsterhåll, vad avser svensk lönebildning, håller på att spräcka alla fördämningar och kommer att störta svensk finanspolitik i fördärvet.
Lånefesten och det låga ränteläget, accelererande löner och regeringens sedelpresspolitik inför nästa val, kommer att ge oss en ordentlig inflation, med höjd arbetslöshet och sociala problem.

Vi ser redan hur antalet konkurser inom byggsektorn ökar och det är främst mindre byggbolag, med affärsidén om att bygga om och göra tillbyggnader för privatpersoner och mindre företag. Dessa köpare har inte längre råd, trots ROT-avdrag - att betala byggsektorns löner, materialkostnader och vinster.

Socialismen kräver att vi skall bygga billigare. Är det då dess egna väljare och LO-medlemmar som skall gå ner i lön? Naturligtvis inte. Nu skall vinster i stället förbjudas i byggsektorn. Vi får aldrig glömma hur djävligt byggarbetarna hade det på 1930-talet.

DÅFF undrar varför inte Rörelsen med partikassor och LO-förbunds medlems- och strejkkassor kan bygga billigt, när det enligt egen utsago skall gå så lätt för de andra att bygga billigt? Jo, det är den elaka högern och de råa marknadskrafterna som pungslår det arbetande folket.

Någon annan betalar förstås. Och någon annan är aldrig socialist.

2. Okt, 2017

Förbjud allt

Socialismen börjar redan tala om hur oönskade partier och åsiktsriktningar skall kunna förbjudas.

Lidbommeriet har alltså återuppväckts och efter nästa års valseger så kommer säkerligen flera kreativa förslag från regeringen om förbudsklausuler, att föras upp inför riksdagen.
Det gäller att hålla Sverige rent. Turligt nog har vi en upprepningsklausul vid grundlagsförändringar genom att mellanliggande val skall bekräfta utslaget.

Men det kanske finns kreativa förslag att stoppa även dessa. Sådana kreativa förslag har vi sett komma i Polen, Tjeckien, Ungern, Slovakien, Rumänien och Bulgarien. Så varför inte i Sverige genom den svenska modellen?

Så varför vänta, som Lidbom sade, nu när vi har hela makten.

1. Okt, 2017

En obegriplig demonstration

Syftet med NMR:s demonstration i Göteborg var obegriplig. Var den ett stöd till Nya Tider:s utställning på Bokmässan (en tidning som inte har ett tydligt vänsterurval i sitt material), en allmän maktdemonstration, grep ett tillfälle i flykten, vad var den emot eller var det helt enkelt dags att visa sig för allmänheten?
Eller det kanske bara var kul att få slåss litet med polis och motdemonstranter?

Hat- och våldsideologi är ingen vacker grund för en politisk uppfattning. 2000-talet borde ha lämnat våldsideologier såsom kommunism och nationalsocialism bakom sig, men slaktarna från 1900-talet verkar ha en fortsatt stark dragningskraft på dagens ungdomar.

NMR verkar dela denna återupplivade våldsideologi med de maskerade motdemonstranterna från AFA och olika invandrargrupper, vilka kastade sten och smällare mot de gemensamma fienderna; polisen.

Förr sade man att brunt och rött förenade sig i en elitistisk våldsbejakande hattradition.
Numera får vi revidera denna uppfattning till att gälla alla våldsbejakande unga män (och de är många), vilka förbehåller sig rätten att med våld hävda sin grandiosa persons härlighet och rätten till ovillkorlig makt.

Och det är det svenska samhället som släppt fram dem, ingen annan.

29. Sep, 2017

Håll Sverige rent

I den svenska vänsterns ständigt pågående kampanj för att hålla Sverige rent, från av vänstern icke godkända åsikter, så har Åsa Linderborg framfört en åsikt om att Nya Tider borde få framföra sina åsikter på Bokmässan. Visserligen detta, med en rad förbehåll om att Nya Tider är för smarta att redovisa sina egentliga avsikter och åsikter enligt paranojateorin och om att de nog är elakare än de låter.
Men trots dessa begränsningar i sitt uttalande, så skall Åsa Linderborg ha all heder och ett stort tack för sitt uttalande i principfrågan, om att vi har en grundlagsfäst yttrande- och tryckfrihet i Sverige.

Den svenska socialismen vill så gärna glömma denna lilla begränsning, i sitt arbete för att få den fullständiga makten.

AFA är nu i USA uppflaggat som att definieras som en terrororganisation.

29. Sep, 2017

Älskade vargar

Höstens licensjakt på vargar är nu fastställd och det blir 22 vargar som får skjutas i Mellansverige. Alla parter är missnöjda och överklaganden kommer att ske.

För DÅFF känns frågan onödigt plågsam, då dessa vargar lätt kan fångas in med hjälp av helikopter och föras in till sitt kärnområde i Stockholm. Här finns vargens alla tillskyndare och dessutom behöver Stockholm hjälp med att hålla nere den snabbt ökande rått- kanin- och rävstammen. Soporna efter alla utomhusfester kan då också snabbt bli undanröjda.

Fler vargar till Stockholm låter som en perfekt symbiotisk lösning. En och annan katt och hund lär också gå åt, men litet måste man offra för ett miljösmart Stockholm.

Varför skall vi alltid tala om för U-länderna hur de skall sköta sina rovdjursproblem, när vi inte själva kan klara av de enklaste problemställningarna?

28. Sep, 2017

Skydd åt muslimer

Ytterligare en moskébränning har skett , nu i Örebro. Det är lågt att i skydd av maskering och mörker, ge sig på fiender. Feghet är ett annat uttryck för sådana gärningar. Vad är det för fel på en öppen duell, med sekundanter där allt sker på lika villkor?

Frågan från muslimerna om särskilt skydd för muslimer är naturligtvis berättigad.
Lika berättigad som frågan om skydd för muslimska kvinnor, invandrargängs misshandel av andra trosformer, muslimska barns mobbning av kristna barn, misshandel av kvinnor i hemmen, våldtäkter av kvinnor och män, rån, mord, mobbning av barn i skolan, misshandel av bibliotekarier, misshandel och hot mot socialsekreterare, misshandel och hot mot sjukhuspersonal samt och inte minst, misshandel och hot mot polis, sjukvårds- och annan räddningspersonal.

DÅFF menar att frågan är allmängiltig och handlar inte bara om muslimers rätt till skydd från staten. Det handlar om socialismens långvariga nedmontering av rättsstaten och skydd från inre och yttre fiender.

Med en i princip nedlagd polis så blir det så här. Skyll inte bara på regeringen utan fråga dig själv om hur du har röstat. Politiken är en bild av folkets röst.

Anarki nästa?

26. Sep, 2017

Ett svenskt ledarskap

Svenska staten är direkt ägare eller indirekt ägare via AP-fonderna (våra pensionspengar) i Telia, Ericsson m.fl. bolag. Dessa bolag karaktäriseras av sällsynt och långvarigt dåligt ledarskap. Dessutom är dessa bolag fällda för stora mutbrott som en integrerad del av företagskulturen.

På myndighetsnivå sköts Sverige på ungefär samma sätt i Sjöfartsverket m.fl. myndigheter. Så allt känns bekant och tryggt.

Sverige är visserligen ingen bananrepublik, men vi är definitivt ett socialistiskt paradis.

26. Sep, 2017

Tyska valet

Mycket har sagts om det tyska valet, men det kan sammanfattas som att det blev som ett svenskt val, fast större.
Tyskland och Sverige verkar lida av samma problem, men har också många gemensamma möjligheter. Det som känns som att det finns en gemensam kultur för Norden i Tysklands norra del. Här finns den gemensamma kulturtraditionen och den genomgående socialistiska rättsuppfattningen.

Precis som i Sverige saknas det en vilja till förnyelse och intressanta lösningar på komplexa problem. Allt skall lösas på samma sätt som tidigare, med mer pengar och att alla beslut vilar på en marxistisk grund. Förr i tiden kallades detta konservatism och var något väldigt fult.

Det är beundransvärt att definiera alla problem som bara möjligheter. Men lösningarna skall vara realistiska och inte bara drömmar, så det blir nog oroligt även i Tyskland, framöver.

24. Sep, 2017

Svensk höstbudget

Finansminister Magdalena Anderssons höstbudget är ett fantastiskt politiskt mästerverk. Alla får allt de pekat på, såvida man tillhör socialismens väljarområden. Övriga får det tyvärr sämre, men det nämns inte i budgeten.

Tråkigt nog så har Magdalena Andersson glömt investeringsbudgeten om 1100 miljarder för försvaret, polisen, skolan, sjukvården, infrastrukturen, integrationsprocessen m.m. Men det kanske blir en tilläggsbudget efter valet, tillsammans med skattehöjningar på 40 % överlag.

24. Sep, 2017

Kungen på Gotland

Kungen och prinsen Carl Philip, båda i full uniform, har varit på Gotland och besökt manövern Aurora. Kungen gjorde ett uttalande inför TV-kamerorna. Uttalandet var lika kristallklart som det berömda Silvia-talet.
Frågan är vem som kom med inbjudan till kungen: Försvarsministern, ÖB, UD eller hovmarskalkämbetet?

24. Sep, 2017

En röst i rymden

Centerledaren Annie Lööf förnekar att en röst på Centerpartiet i nästa val, skulle vara en röst på Löfven.
Så kan man uttrycka det, om man är ganska säker på att Stefan Löfven kommer att avgå efter sin stora socialistiska valseger nästa höst och som kommer att lämna över till, kanske Ygeman eller Andersson.
Annie Lööf:s uttalandet blir då inte bara juridiskt fiffigt utan också politiskt korrekt.